fbpx

Общи условия и Политика за защита на личните данни на EASYDOC.BG

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) и Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“) уреждат отношенията при използване на услугите, предлагани на Потребителите чрез интернет страницата easydoc.bg, както и чрез всички свързани уеб апликации и мобилни приложения за Android и iOS (за краткост „EasyDoc“ и/или „Платформа“), собственост на дружество „ИзиДок България” ООД с ЕИК 205126528 (за краткост „Дружество“), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, пк 1408, район Триадица, жк Стрелбище, ул. „Майор Първан Тошев“ №12, ет.1, с електронен адрес за кореспонденция: hello@easydoc.bg.

I. ЦЕЛИ

1. EasyDoc е онлайн платформа, състояща се от уеб и мобилни приложения за Android и iOS, която съдържа информация за Медицински специалисти, медицински заведения (клиники) и предоставя възможност на всеки регистриран Потребител лесно да запази час за посещение при избран от него Медицински специалист.

2. Чрез EasyDoc не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по администриране и посредничество в комуникацията и запазването на час между Потребител и Медицински специалист чрез платформата EasyDoc.

2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, включват предварително определени по своя вид и характеристики, които се предоставят на Потребителите безплатно и при спазване на настоящите условия.

3. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия и Политиката е всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години). Потребителите са два вида:

3.1. Регистрирани – потребители, които се регистрират на Платформата чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация;

3.2. Нерегистрирани – потребители, които посещават Платформата, без да извършват необходимите действия по регистрация.

4. Регистрацията на сайта е условие за използване на услугата по запазване на час при Медицински специалист.

5. Настоящите Общи условия и Политиката са публикувани на интернет страницата easydoc.bg, както и са достъпни чрез мобилните приложения за Android и iOS, и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в някое от тях.

6. „Сайт /интернет страницата /уеб и мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали.

7. „Платформа“ – уеб приложение, достъпно на домейна easydoc.bg, както и всички свързани уеб апликации и мобилни приложения за Android и iOS от бранда EasyDoc.

8. „Партньор“ е всяко лице, с което Дружеството се намира в договорни отношения, което има право да рекламира чрез сайта или някое от мобилните приложения допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

9. „Медицински специалист“ – лице, притежаващо диплома за завършено висше образование по специалност/и от професионални направления “Медицина”, членуващо в БЛС и спазващо Кодекс за професионална етика на лекарите в България. Медицинските специалисти не са служители на EasyDoc. Всеки Медицински специалист носи лична и пълна отговорност за качеството на предоставената от него услуга (взаимнозаменяемо понятие с “Лекар”).

10. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по електронна поща (email адрес), телефон или друг директен начин, изпращани на Потребителя само след получено изрично съгласие.

II. РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

1. За да използва предоставяните от Дружеството услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация в EasyDoc и да изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

2. Едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил в платформата EasyDoc. С регистрирането си в EasyDoc и придобиване качеството на „Регистриран потребител“, всеки Потребител получава достъп до услугите, предлагани от Платформата.

3. Данните, които се посочват от всеки Потребител при регистрация, са:

* Име и фамилия;
* e-mail адрес;
* телефон;
* дата, месец и година на раждане;
* пол.

При регистрация в EasyDoc не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.

4. Всеки Потребител може да се регистрира и чрез съществуващ негов профил в социална мрежа (Facebook и други) или друга платформа (Google и други) чрез предоставяне на достъп до информацията от използвания профил.

5. След успешно завършване на регистрацията посоченият от Потребителя email адрес е неговото потребителско име.

6. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общи условия и Политика за защита на личните данни” и натискане на виртуалния бутон “Регистрирай ме”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

7. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм да получавам полезна информация от Съобщения за полезни инициативи и кампании” и натискане на виртуалния бутон “Регистрирай ме”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава Съобщения за полезни инициативи и кампании, като например:

* Имунизационни кампании;
* Кампании за профилактика на различни аспекти от човешкото здраве;
* Инициативи и кампании за провеждане на безплатни профилактични прегледи и изследвания;
* Напомняне за посещения за профилактични прегледи;
* И други подобни полезни инициативи за здравето на всеки Потребител.

Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.

8. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм да получавам полезна информация от Информация от EasyDoc и наши партньори” и натискане на виртуалния бутон “Регистрирай ме”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава информация от EasyDoc и негови партньори или други съобщения за предлагане на стоки и услуги чрез методите на директния маркетинг – по електронна поща, телефон или друг директен начин. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.

9. След успешно завършване на регистрацията Потребителят получава потвърдително писмо на посочения от него email адрес.

10. Всеки Потребител има право да обновява и допълва информацията в собствения си профил по всяко време.

11. Задължително всеки Потребител посочва валиден email адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и EasyDoc или между него и Медицински специалист/лечебно заведение да се осъществява по електронен път на посочения от него електронен адрес.

12. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни EasyDoc има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя.

13. Пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила, се носи изцяло от Потребителя.

14. След успешно приключване на процедурата по регистрация Потребителят има начин за сигурна легитимация пред трети лица, като използва профила си в EasyDoc.

15. При регистриране на Потребител на възраст под 18 г., регистрацията се счита за невалидна. EasyDoc незабавно изтрива получените данни и преустановява поддържането на регистрирания профил.

16. Всеки Потребител може да прекрати регистрацията си по всяко време. При изтриване на профила данните на Потребителя се изтриват изцяло, а не се анонимизират. Запазват се следните статистически данни:

* Пол;
* Година на раждане;
* Град;
* Вид използван браузър и вид използвано мобилно устройство;
* Информация за запазените часове;
* Избрани Медицински специалисти.

III. УСЛУГИ. ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

1. Дружеството предоставя безплатно на своите Потребители следните услуги:
* Регистрация на Потребител;
* Коригиране, допълване и обновяване на информацията в потребителския профил;
* Потвърждаване на регистриран профил;
* Запазване на час за посещение на избран Медицински специалист;
* Потвърждаване на запазен час за посещение на избран Медицински специалист;
* Показване на списък на Медицински специалисти;
* Преглеждане на профилите на медицинските специалисти и лечебни заведения и качената информация в тях;
* Даване на обратна връзка за Медицински специалист;
* Други услуги предоставяни от Дружеството;

2. Дружеството предоставя възможност на всеки регистриран Потребител да запазва час за посещение /консултация при избран от него Медицински специалист в зависимост от публикувания график на последния чрез използване на услугата „Запази час”.

3. При запазване на час Потребителят посочва следните данни:

* ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер – само ако конкретното лечебно заведение го изисква.
* Начин на плащане на посещението – потребителска такса, допълнително здравно осигуряване и други;
* Причина за посещението при избрания Медицински специалист – профилактичен преглед, вторичен преглед и други;
* По желание на Потребителя – описание на причината за посещение в свободен текст в предвиденото за тази цел поле.

4. Чрез натискане на виртуалния бутон “Запази час” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят се обвързва и се задължава да посети Медицинския специалист на посочения от него адрес на практика в часа, който е запазил.

5. При успешно завършване на процеса по запазване на час за посещение при избран Медицински специалист Потребителят получава потвърждение на посочената от него електронна поща (email адрес). Запазеният час фигурира в „Предстоящи прегледи” в секция „Моите резервации” в профила на Потребителя.

След като Пациентът получи известие за запазен час, той може да премахне своя ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер от профила си в Платформата.

6. При използване на услугата „Запази час“ Потребителят се съгласява личните му данни от профила и от апликационната форма за използване на конкретната услуга да бъдат предоставени на избрания от него Медицински специалист /лечебно заведение с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо, и придобиване на предварителна информация за Потребителя.

7. Всеки Потребител може да оценява и споделя мнения и коментари за посетените от него Медицински специалисти, регистрирани в платформата EasyDoc (обратна връзка).

8. Всеки Потребител може да отбележи като любими избрани от него Медицински специалисти в нарочна секция в профила си.

9. EasyDoc запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация, публикувана в Общите условия за ползване на Платформата, и /или чрез изпращане на електронни съобщения на посочените електронни адреси на регистрираните Потребители.

IV. ОТМЯНА НА ЗАПАЗЕН ЧАС

1. Всеки Потребител може да отмени запазен от него час за посещение в рамките на 24 часа преди часа на посещението.

2. В случай че Потребителят не спази горепосочения срок от 24 часа за отказ, той може да се свърже с Медицинския специалист или с лечебното заведение, към което последният осъществява дейността си, на посочения в профила телефон и да отмени часа за посещение. В тези случаи Медицинският специалист /лечебното заведение отменя часа на Потребителя в платформата EasyDoc.

3. В случай на два пъти неявяване на Потребителя на запазен от него час за посещение, които часове не са били отменени по реда на някоя от горните две точки, или при наличие на активност, изразяваща се в множество промени по отмяна, запазване на час или други от съответния профил на Потребителя, EasyDoc има право незабавно да деактивира /заличи профила на Потребителя без предизвестие.

V. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

1. Всеки Медицински специалист притежава и управлява персонален профил в платформата на EasyDoc.

2. В профила на всеки Медицински специалист е обявена следната информация:

* Имена на Медицинския специалист;
* Година на раждане и пол;
* Снимка;
* Образование, специализации и автобиография;
* Контакти за директна връзка;
* Адрес на практиката на Медицинския специалисти;
* Месторабота;
* Работно време и график на свободните часове за посещение.

3. По желание на Медицинския специалист в профила му могат да се обявят и цените за извършване на определени услуги и друга информация.

4. Всеки Медицински специалист носи лична и пълна отговорност за качеството на предоставената от него услуга и за достоверността на качената информация в персоналния му профил.

5. Всеки Медицински специалист има само един профил в платформата EasyDoc.

6. Всеки Медицински специалист се задължава да обновява и допълва информацията, публикувана в персоналния му профил, да не публикува информационно съдържание, което би се възприело за обидно и уронващо честта и достойнството на човек и /или представляващо нарушение на авторски права.

7. Всеки Медицински специалист се задължава да не публикува в платформата EasyDoc информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и /или терапии или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, Медицинският специалист се задължава да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и /или предписание, които представляват медицински дейности по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.

8. Всеки Медицински специалист се задължава да не публикува в платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация /електронно съдържание, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и /или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

VI. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Всяко лечебно заведение притежава и управлява персонален профил в Платформата на EasyDoc.

2. В профила на всяко лечебно заведение обявена следната информация:

* Наименование;
* Описание на извършваните дейности и налични Медицински специалисти. Всеки Медицински специалист притежава индивидуален профил в Платформата;
* Представителни снимки;
* Контакти, адрес и работно време;
* По преценка на всяко отделно лечебно заведение – цени на предоставяни услуги, информация за медицинските услуги, начин на плащане;
* Други.

3. Всяко лечебно заведение се задължава да обновява и допълва информацията, публикувана в профила му, да не публикува информационно съдържание, което би се възприело за обидно и уронващо честта и достойнството на човек и /или представляващо нарушение на авторски права.

4. Всяко лечебно заведение се задължава да не публикува в Платформата информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и /или терапии или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, лечебното заведение се задължава да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и /или предписание, които представляват медицински дейности по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.

5. Всяко лечебно заведение се задължава да не публикува в Платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация /електронно съдържание, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и /или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА EASYDOC

1. Общите условия за използване на Платформата EasyDoc сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с Дружеството „ИзиДок България” ООД с ЕИК 205126528, в качеството му на собственик на Платформата.

2. С влизането в Платформата Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни и се задължава да ги спазва при използването ѝ, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие използването на тази Платформа.

3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на Платформата, така и за всички промени, направени в нея под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, функционалности и други.

4. Дружеството запазва правото си едностранно да променя, изменя и допълва настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, като за това не е длъжно изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни, които Дружеството въвежда, ще бъдат публикувани на Платформата и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия и Политиката за защита на личните данни преди всяко използване на EasyDoc.

5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на електронен адрес hello@easydoc.bg, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и Дружеството има право да деактивира или заличи профила на Потребителя, освен ако Дружеството и Потребителят подпишат договор, споразумение или друг вид документ, който има приоритет пред тези общи условия.

6. Дружеството може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на платформата по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, свободни часове за посещение на Медицински специалисти, както и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.

7. Дружеството не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Платформата.

8. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на уеб и мобилните приложения електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от EasyDoc или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници /уеб приложения или за продукти и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на EasyDoc.

9. На уеб и мобилните приложения на EasyDoc могат да присъстват услуги и продукти, предлагани от партньори на Дружеството. Дружеството не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Дружеството.

10. Дружеството няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на услугите. Дружеството няма задължение да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите на Платформата или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите.

11. При получаване на сигнали от Медицинските специалисти за извършени неправомерни действия или злоупотреби от Потребител. Дружеството запазва правото си да деактивира /заличи профила на Потребителя без предизвестие.

12. Дружеството събира и използва информацията за целите на директния маркетинг (след предварително дадено съгласие), статистически цели, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели /рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други. Предоставяната информация е псевдонимизарана и не е възможно конкретният Потребител или Медицински специалист да бъде идентифициран (анонимизация).

13. Дружеството има право, но не и задължение да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на Потребител, който не спазва задълженията си по смисъла на настоящите Общи условия, Политиката и добрите нрави.

14. Дружеството уведомява Потребителите, че не носи отговорност за истинността и достоверността на информацията, която е публикувана в профилите на Медицинските специалисти /лечебни заведения. Дружеството не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от Медицинските специалисти и лечебните заведения информация и статии.

15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на уеб и мобилните приложения са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Дружеството или неговите партньори и клиенти.

16. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или друго лице. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат законните интереси на носителите на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането, се извършват с цел лична употреба.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Дружеството

1. Дружеството се задължава да полага грижата на добър търговец при осъществяване на дейността си и да спазва поетите задължения при условията на настоящите Общи условия и Политика.

2. Успешно извършената регистрация на Потребител или успешно завършена процедура по запазване на час за посещение на Медицински специалист от Потребител не задължава, нито обвързва Дружеството с предоставяне на съответната услуга от Медицински специалист. Всеки Медицински специалист носи лична и пълна отговорност за предоставяне на услугите си и качеството им, както и за последващите му действия във връзка с предоставяне на медицински услуги и услуги по обществено здраве.

3. Дружеството не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор или други обстоятелства, настъпили не по вина и извън контрола на Дружеството, които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажор се счита и невъзможна доставка на услуги към Дружеството от трети страни /партньори, която невъзможност е следствие от форсмажорни обстоятелства. За форсмажор се считат война, пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки, промени в регламента и условията на търговия с чужди държави и други подобни.

Права и задължения на Потребителя

4. Потребителят има право да прекрати по своя преценка и по всяко време регистрацията си в Платформата. След прекратяване на регистрацията по реда на правилата на Политиката за защита на лични данни данните на Потребителя в съответствие с т. 16 по-горе се изтриват изцяло, а не се анонимизират.

5. Потребителят има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.

6. Всеки Потребител има право да използва услугите на Платформата и информацията в нея единствено за лични (нетърговски) цели, като се съгласява, че информацията, публикувана в Платформата, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Дружеството и нейния собственик.

7. Потребителят се задължава да провери дали запазеният от него час за посещение е запазен коректно в профила му.

8. С публикуването на мнения, материали и съдържание от Потребителя под каквато и да е форма в Платформата Потребителят предоставя на Дружеството право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в интернет, включително да предоставя достъп на неограничен брой лица до тях, без да се дължи възнаграждение за това.

9. В случай че предоставените от Потребителя мнения, съдържание и материали включват обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост или има правото да използва съответните материали по начин, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Платформата EasyDoc и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такива права, Дружеството не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.

10. Ако Потребителят наруши някое от поетите от него задължения по настоящите Общи условия, той носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

11. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Дружеството в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

12. Потребителят се задължава при ползване на услугите на платформата да спазва поетите задължения по настоящите Общи условия, законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет-етика и да не извършва злоумишлени действия.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:

1.1. преустановяване дейността на Дружеството и /или прекратяване поддържането на Платформата EasyDoc;
1.2. автоматично – с доброволното дерегистриране на Потребителя;
1.3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
1.4. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
1.5. други предвидени в закона случаи.

X. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Термини:

* „лични данни“ – всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016 /679 (за краткост „Регламент“);
* „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
* „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на този сайт;
* „обработване на лични данни (Обработване)“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
* „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
* „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране);
* „Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;
* „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 – всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;
* Бисквитите (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от уеб и мобилните приложения от платформата EasyDoc чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

2. Принципи

* В дейността си по обработка на лични данни Дружеството следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.
* Дружеството събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
* Дружеството съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
* Дружеството обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

3. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на предоставяне стоките /услугите и /или използване /посещение на платформата EasyDoc – предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита на личните данни.

4. При регистрация на Потребител в платформата EasyDoc се предоставят следните лични данни: Име и фамилия; e-mail адрес; телефон; дата, месец и година на раждане; пол. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес). При регистрация в платформата EasyDoc не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.

5. При използване на услугата „Запази час“ се предоставят следните данни, които са необходими условия за използване на услугата: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер – само ако конкретното лечебно заведение го изисква; начин на плащане на посещението – потребителска такса, допълнително здравно осигуряване и други; причина за посещението при избрания Медицински специалист – профилактичен преглед, вторичен преглед и други; по желание на Потребителя – описание на причината за посещение в свободен текст в нарочно предвиденото поле. В допълнение се съхранява информация за извършването на заявката (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес).

6. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация към Платформата, постъпили чрез електронна поща, Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

7. Дружеството може да обработва и други данни, отнасящи се до Потребителя, в случаите, когато последният предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Платформата, добавяне на предпочитания, настройки и други.

8. В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) Дружеството поддържа и съхранява за срок от 1 (една) година лог-файл на факта на всеки запазен час за посещение на Медицински специалист в Платформата (изпратеното електронно изявление на Потребителя за запазване на час при избран от него Медицински специалист). Лог-файлът съдържа дата на изявлението, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес, данни от профила на Потребителя, данни от електронния формуляр за запазване на час. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.

9. Дружеството съхранява и използва лог-файлове със следните цели:

9.1. За подсигуряване на надеждното функциониране на Платформата, установяване на технически проблеми, възпрепятстване на (опити за) злонамерени действия;
9.2. За водене на статистика и измерване на броя дневни /месечни /годишни посещения и ползваемост;
9.3. За използване на Платформата от регистриран Потребител чрез профила му (дата и час на използване на профила, вид браузър);
9.4. За изпълнение на законоустановени задължения.

10. Дружеството събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат:

10.1. Цели, необходими за използването на предоставяните от платформата услуги – регистрация на потребител, запазване на час при избран Медицински специалист, размяна на комуникация и други;
10.2. Цели, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие;
10.3. Цели, свързани със защита на легитимен интерес на Дружеството;
10.4. Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Дружеството.

11. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от Платформата услуги, включително и обработката на предоставените лични данни за последваща легитимация на Потребителя като запазило час лице в графика на избран Медицински специалист. Съответният Медицински специалист прилага собствени правила и политики за съхранение на лични данни.

12. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Дружеството, включително и по съдебен ред; във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани от Дружеството лични данни от компетентни и контролни държавни и административни органи, включително и от съдебни органи.

13. Дружеството се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство.

14. Дружеството обработва предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и /или легитимен интерес.

14.1 Регистрационни данни и информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия, Политиката и история на профила (дата, час, вид браузър, IP адрес):

– Период на съхранение: За целия период на поддържане на профила в платформата и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията;
– Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на регистрацията и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.

14.2 Лог-файл, удостоверяващ запазването на час от Потребителя (данни от регистрацията, данни от апликационния формуляр за запазване на час):

– Период на съхранение: За срок от 1 (една) година от датата на запазване;
– Информация: Запазването на час от страна на Потребител представлява електронно изявление към Дружеството за използване на предоставяните от последното услуги по смисъла ЗЕДЕУУ. Дружеството поддържа лог-файл на факта на изпращане на изявлението (с неговото съдържание) за период от 1 (една) година. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните.

14.3 Абонаменти за Съобщения за полезни инициативи и кампании (данни от профила):

– Период на съхранение: За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и /или закриването на регистрацията;
– Информация: Платформата дава възможност на всеки регистриран Потребител да се абонира и получава на посочен от него email адрес Съобщения за полезни инициативи и кампании. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

14.4 Директен маркетинг /Информация от Дружеството и негови партньори:

– Период на съхранение: За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и /или закриването на регистрацията;
– Информация: Платформата дава възможност на всеки регистриран Потребител да се абонира и получава на посочен от него електронен адрес съобщения, представляващи Директен маркетинг. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

14.5 Настройки. Период на съхранение: До изтриването им от Потребителя или до прекратяване на регистрацията. В случай че се съхраняват в бисквита – до 6 (шест) месеца от последното ползване.

14.6 Лог за влизане в профил (дата и час на влизането, вид браузър, IP адрес):

– Период на съхранение: За срок до 1 (една) година от последното влизане или до прекратяване на регистрацията;
– Информация: Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до профила.

14.7 Системни логове (дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър):

– Период на съхранение: За срок до 1 (една) година;
– Информация: Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и други устройства, попадащи в тази категория, необходими за установяване на технически проблеми и /или възпрепятстване на злонамерени действия.

14.8 Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към Дружеството:

Период на съхранение: За срок до 5 (пет) години;
Информация: Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

14.9 Бисквити. Период на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта.

15. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и /или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и /или намаляват съответно на промените.

16. Копия на данни (Backup) – с цел подсигуряване надеждността на и предпазване от загуба на данни по технически причини Дружеството поддържа копия на данни за срок от 30 дни от датата на изтриване на данните.

17. Дружеството може да предоставя генерирана чрез използването на Платформата статистика на трети лица съгласно настоящата Политика и Общи условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани – личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни /Потребител/ Медицински специалист.

18. Съгласно настоящата Политика всеки потребител има право:

18.1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Платформата търговска дейност (Право на информираност);

18.2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъществява се чрез посочените контакти);

18.3. да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни (Право на коригиране);

18.4. да поиска изтриване на данни (регистрация на потребител), освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и /или законово задължение (Право на изтриване);

18.5. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);

18.6. да изиска от Дружеството да уведоми всяко трето лице, на което последното е предоставило лични данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни (Право за уведомяване на трети лица);

18.7. да изиска от Дружеството да му предостави събраните от него и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);

18.8. по всяко време да оттегли съгласието си за обработването на лични му данни, което е на базата на дадено съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му (Право на оттегляне на съгласие);

18.9. Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);

18.10. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

19. Дружеството не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на лични данни (физическо лице Потребител) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и законни интереси на субекта на лични данни.

20. Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и /или злоупотреба Потребителят следва да уведоми Дружеството незабавно.

21. Всеки Потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Дружеството и при наличие на такова – към Длъжностното лице по защита на данните:

Република България,
гр. София, пк 1408,
район Триадица,
жк. Стрелбище,
ул. Майор Първан Тошев“ №12, ет.1;
email адрес за кореспонденция: hello@easydoc.bg; privacy@easydoc.bg

22. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org.

23. Цели за използването на бисквитки:

23.1. Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона „обратно“ и други):

– Срок на съхранение: Временно (за времето на престоя на Потребителя в сайта);
– Информация: Този вид бисквити осигуряват безпрепятственото функциониране на сайта от техническа страна.

23.2. Функционалност „Автоматично влизане в профил“:

– Срок на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване;
– Информация: Тази опция позволява автоматично влизане в профила на регистриран Потребител.

23.3. Бисквити на трети страни, за ефективност, анализи и реклама:

– Срок на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване;
– Информация: Служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на платформата с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Всеки Потребител има възможност да контролира използваните бисквити, да изтрие запазени на използваното устройство бисквити, и да деактивира употребата на бисквити занапред.

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между Дружеството, собственик на платформата EasyDoc (уеб и мобилни приложения), и Потребител се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща hello@easydoc.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че ако някоя от клаузите (или някои от клаузите) по настоящите Общи условия и Политиката се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия и Политиката, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

При несъгласие от страна на Потребител с настоящите Общи условия и Политиката Дружеството отказва да предостави достъп до предлаганите от Платформата услуги, както и да бъде страна по правоотношения със съответния Потребител.

Настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни са публикувани от Дружеството на 16.09.2019 и влизат в сила веднага след публикуването им.